AKP, 11. Kalkınma Planı ile Bir Asır Geriye Gitmeyi Hedeflemiş Görünüyor!

AKP, 11. Kalkınma Planı ile Bir Asır Geriye Gitmeyi Hedeflemiş Görünüyor!

CHP Kadın Politikalarından Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık,
yaptığı basın açıklaması ile, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kalkınma planı olan
On Birinci Kalkınma Planı'nda yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk
olarak Japonya'da dile getirdiği, Türkiye'de Japonya örneği incelenerek sadece kadın
öğrencilerin kabul edildiği “Kadın Üniversiteleri” nin kurulması planını değerlendirdi.
1900’lerin ilk yarısında bazı ülkelerde kadınların üniversite eğitimine erişebilmelerine destek
oluşturmak amacıyla Kadın Üniversiteleri’nin kurulduğunu, Japonya'da ise 800 üniversitenin
yüzde 10'u, yani 80 tanesinin sadece kızlardan oluşan kadın üniversitesi olduğunu ifade
eden CHP’li Vekil, “Ancak 2019 yılındayız… Bu noktada, kadınlar için ayrı üniversitelerin
olması uygulamasının dünyadaki tarihsel kaynağını incelemek gerekirse, “Çeşitli dinlerdeki
kadın-erkek ayrımının eğitime yansıtılması, devletin uygun gördüğü cinsiyet rollerini
benimsemiş genç kadınlar yaratılması, kadınlara eğitim hakkı verilmediği ya da verilse de
uygulamada çeşitli engellerle karşılaşılan durumlarda geçici bir kadın güçlendirilmesi,
kurtuluş, bağımsızlık ya da özgürlük mücadelesinin bir parçası olarak kadınların eğitim
düzeyinin yükseltilmesi çabası” gerekçeleri, bugün Türkiye’deki duruma benzetilebilecek,
hiçbir eğitsel açıklaması bulunmayan, iç siyasetle ilgili gerekçelere dayanıyor” dedi.
Kadın üniversitelerinin kuruluşunun bir diğer tarihsel arka planının ise, yüz yıl öncesi için
“ilerici” sayılabilecek gerekçesi ile nadir bir durum olan kadınların yüksek eğitim almalarının
desteklenmesi olduğunu kaydeden Karabıyık, tümüyle erkeklerden oluşan üniversitelere
girmenin zor olduğu dönemler için kadınların yüksek eğitime teşviki ve eğitimsiz bırakılan kız
çocuklarına tepki ile, eğitimli kadınların yetiştirilmesi anlamını taşıdığını söyledi.
Kadınların artık her yerde olduğu günümüzde, kadın üniversitelerini “ilerici” bir model olarak
sayan görüşe yer kalmadığını vurgulayan Lale Karabıyık, “Bu noktada, On Birinci Kalkınma
Planı'nda yer alan kadın üniversitesi önerisi, kadın haklarını ilerletmek değil geriletmek ve
kadını geri plana iten bir sonuç doğuracağı için kabul edilemez. Son yıllarda Türkiye’de
kadınların sosyal hayata ve iş hayatına katılımının önünü kesen söylemleri ile AKP
hükümetlerinin kadına bakışı değişmedikçe, bir kadın üniversitesi kurmanın kadın haklarının
gelişimi üzerine ek bir yararı olması beklenemez” şeklinde konuştu.
Kurulması planlanan kadın üniversiteleri, Japon örneğindeki, “kendi örf, adet, gelenek ve
töreleri doğrultusunda tarihsel bir süreç içerisinde gelişimci bir anlayışla kadınlarını donatmak
için” ya da Çin örneğindeki gibi, yaşam koşulları nedeniyle eğitim çağında üniversite
okuyamamış ileri yaştaki kadınları kapsayacaksa, bu çerçevenin net belirlenmesi gerektiğinin
altını çizen Karabıyık, var olan eğitim sisteminde ve AKP zihniyetinde böyle bir amacın
olmadığını söylemenin zor olmadığını dile getirdi.

“1923’de Cumhuriyet Devrimi ile uygulamaya geçirilen kadın-erkek eşitliği ve zorunlu laik
eğitimle, kız ve erkek çocuklara eşit bireyler olma olanağını sağlayıp kızların tıpkı erkekler
gibi, bütün bilim dallarında öğrenim görmelerinin bir temel insan hakkı olarak kabul edilmesi
unutulmamalı, unutturulmaya çalışılmamalıdır” uyarısında bulunan CHP’li Karabıyık, “Bu

noktada tepki gösterdiğimiz, 17 yıllık AKP iktidarında, diğer eğitim düzeylerinde yinelenen
“100 yıl sonra karma eğitimden vazgeçilmesi” önerisini kadın üniversitesi uygulamasıyla
birleştirip karma eğitime her düzeyde son verilmesi ve hem de okul öncesinden başlanarak
üniversitelere kadar uzanan bir ayrımcılığın uygulanması riski. Kadın üniversitelerinin
kuruluşunda karşı çıktığımız bu “kadını ötekileştiren, ayırmacı zihniyet” tir” dedi.
Üniversitelerin kadın-erkek olarak bölünmesi değil, belki birkaç üniversitede kadın
çalışmalarında uzmanlaşılması ve kadın üniversitesine dönüştürülmesi modeli ile mümkün
olabileceğini söyleyen Karabıyık, “Dünyaya ayak uydurmada ve gelişmelerle rekabet
edebilmede daha fazla bilim, demokrasi, hak ve özgürlüklere ihtiyaç duyduğumuz bu
dönemde, kadın üniversitesi kurulması gündeme gelmeden önce eğitim sisteminde
çözülmesi gereken öncelikli sorunlar olduğu unutulmamalıdır. Üniversitelerimizde kız öğrenci
sayısı erkeklerle eşitlenmiş hatta geçmiş olduğu bu tabloda, AKP eğitimi siyasetin arka
bahçesi olarak gördüğü politikalarına son vermeli, Japonya’nın “kadın üniversitelerini” değil,
dünyanın 3. Büyük ekonomisi oluşunu ve teknoloji konusundaki gelişmişliğini model
almalıdır” şeklinde konuştu.
Bu plan ideolojik şekillendirme amacı taşıyorsa da, eğitimin böyle bir emele teslim
edilmemesi gerektiğini vurgulayan Lale Karabıyık, “Eğer kadınları gerçekten düşünüyor ve
fayda sağlamak istiyorsanız, önce kadınların daha fazla kararlara katılımını, daha fazla
yönetim kademelerinde yer almalarını sağlayınız, kadın işsizliği sorununu çözünüz. Kadınları
istihdama katmamanın milli gelir ve kişi başı gelir üzerindeki olumsuz etkisi de bilinirken, bu
konuda istihdam yaratacak politikalar üretmek yerine, asırlar öncesine dönmek neden?
Maalesef, getirilen ve incelediğimiz 11. Kalkınma Planında daha ileri ve iyi hedefler konacağı
yerde, enflasyonda 2006, kişi başı gelirde 2013 rakamı hedef alındığı gibi, kadınların
eğitiminde de 1 asır geriye gitmeyi hedeflemiş görünüyorlar. Maalesef” sözleriyle
açıklamasını tamamladı.

Yorumlar

yorum

Copyrights © 2009 - 2014 Haberbursa.net

Scroll to top